Prof. dr hab. Jerzy Perzanowski

Facebook
Prof. dr hab. Jerzy Perzanowski
Prof. dr hab. Jerzy Perzanowski (fot. Wikipedia)

Prof. dr hab. Jerzy Perzanowski urodził się 23 kwietnia 1943 roku w Aix-Les-Bains, zmarł 17 maja 2009 roku w Bydgoszczy. Jeden z najwybitniejszych polskich filozofów i logików, zaangażowany również w rozwój polskiej kognitywistyki.

Studia filozoficzne, które odbył pod kierunkiem prof. Romana Ingardena i prof. Izydory Dąmbskiej zakończył pracą magisterską pt. „Filozoficzne uwagi o pojęciu zbioru”. Promotorem tej pracy był prof. Kazimierz Pasenkiewicz. Ukończył również matematykę, gdzie spotkał takie autorytety jak prof. Stanisław Gołąb, prof. Mirosław Krzyżański, prof. Stanisław Łojasiewicz, prof. Zdzisław Opial, czy prof. Jacek Szarski. Studia te zakończył pracą magisterką pt. „Elementarny dowód twierdzenia Brouwera o rozcinaniu”, napisaną pod kierunkiem prof. Andrzeja Lasoty.

Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii Perzanowski otrzymał w roku 1973, po obronie pracy pt. „The Deduction Theorems for the Modal Propositional Calculi Formalizad After the Manner of Lemmon”, napisanej pod kierunkiem prof. Kazimierza Pasenkiewicza, zaś tytuł doktora habilitowanego zdobył na podstawie rozprawy pt. „Logiki modalne a filozofia”. W dniu 7 czerwca 1995 roku wręczono mu nominację na tytuł profesora.

Prof. Perzanowski był przede wszystkim człowiekiem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prócz Krakowa szefował również (w latach 1992-2004) Katedrze Logiki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a potem (w latach 2006-2009) Katedrze Logiki w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. Wykładał czasowo również na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Jako wybitny naukowiec, był znany i szanowany również za granicą. Wykładał między innym w Cambridge University (1985), Universität Salzburg (1990) Universidade Federal da Paraiba w Brazylii (1991) oraz w Internationale Akademie für Philosophie im Fürstentum Liechtenstein (1992).

Pośród szerokiej działalności publicznej Perzanowskiego na plan pierwszy wysuwa się jego aktywność jako członka Komisji Zakładowej „Solidarności” w latach 1980-1991, również członka jej Prezydium oraz delegata Solidarności UJ do OKPN. Perzanowski brał czynny udział w walkach o wolną Polskę broniąc m.in. barykad na terenie Nowej Huty. Za swoją działalność naukową i społeczną był wielokrotnie odznaczany i nagradzany. Otrzymał Złoty Krzyż Zasługi i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Był członkiem wielu polskich i światowych towarzystw i komitetów naukowych. Wymienić tu należy Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Komitet Nauk Filozoficznych PAN, Polskie Towarzystwo Semiotyczne, Polskie Towarzystwo Logiki i Filozofii Nauki, Towarzystwo im. L. Wittgensteina, Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne, Association for Symbolic Logic, American Metaphysical Society, Society for Advancement of American Philosophy, Gesellschaft für Analytische Philosophie, European Society for Analytic Philosophy, Society for Exact Philosophy, Philosophia Scientifica, Association for the Foundations of Science.

Współtworzył też wiele wydawnictw naukowych, spośród których najistotniejsze są: Reports on Mathematical Logic, Logic and Logical Philosophy, Studia Logica, Filozofia Nauki, European Yearbook of Philosophy, Axiomathes, Logical Analysis and History of Philosophy, Western Philosophy Series, Metaphysica, Kognitywistyka i media w edukacji, Principia, Roczniki Filozoficzne TN KUL, Polish Philosophical Review, Logique et Analyse, Polish Journal of Philosophy.

Był promotorem licznych prac magisterskich i doktorskich.

Notkę przygotował

dr Janusz Sytnik-Czetwertyński

 

Redakcja naukowa książek

 • Essays on Philosophy and Logic, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 1987, s. 217. Redaktor i współautor.
 • Logika a filozofia, numer specjalny Studiów Filozoficznych, nr 6/7 (271/72), PWN, Warszawa, 1988, s. 316. Współredaktor i współautor
 • Jak filozofować ?, PWN, Warszawa 1989, s. 400. Redaktor i współautor.
 • Myśląc o filozofii, Znak-Idee, 4, Kraków, 1991, s. 108. Współredaktor i współautor.
 • Filozofia/Logika: Filozofia logiczna, 1994, Wyd. UMK, Toruń 1995, s. 336. Współredaktor i współautor.
 • G. W. Leibniz: Pisma z teologii mistycznej, Wyd. Znak, Kraków, 1994, s. 377. Współwydawca i współautor.
 • Byt, Logos, Matematyka. FLFL 1995., Wyd. UMK, Toruń 1997, s. 408. Współredaktor.
 • Logika i filozofia logiczna, FLFL 1996 – 98, Wyd. UMK, Toruń, 2000, s. 499. Współredaktor i współautor.
 • Izydora Dąmbska (1904 – 1983), Wyd. PAU, Kraków,Seria „Ludzie Nauki”, nr 5, 2001 r., s. 146. Redaktor i współautor.
 • Od teorii literatury do ontologii świata, Wyd. UMK, Toruń 2003, s. 403. Współredaktor i współautor.
 • Rozum – serce – smak : pamięci profesor Izydory Dąmbskiej (1904-1983), (redaktor naukowy), WAM, Kraków 2009 (wydanie pośmiertne).

Redakcja tekstów

 • Izydora Dąmbska: Problem śmierci w kulturze chrześcijańskiej, Znak, 374, 1986 nr 1, 50 – 71
 • Kazimierz Pasenkiewicz: Ze wspomnień kijowskich, Pismo literacko – artystyczne, 1987, nr 11/12, 4 – 30
 • Izydora Dąmbska: O dwoistości w aspekcie bytu i poznania i o tendencji do przezwyciężania tej dwoistości jako podstawie kierunków i stanowisk filozoficznych, [w:] J. Perzanowski, red.: Jak filozofować?, PWN, Warszawa, 1989, 13 – 21
 • Kazimierz Pasenkiewicz: Jak zostałem socjalistą?, Zdanie, 1996, nr 4/5, (110/111), 76 – 79
 • Roman Ingarden: Sprawozdanie z działalności w Uniwersytecie Jagiellońskim i wspomnienie z tego okresu, Kwartalnik Filozoficzny, t. XXVII, nr 2, 1999, ss. 216 – 228.
 • J. M. Bocheński, O. P.: Rady Starago Filozofa (wraz z Komentarzem), [w:] Logika i filozofia logiczna. FLFL 1996 – 98, Toruń, 2000, s.8-9.
 • Stanisław Jaśkowski: A Propositional Calculus for Inconsistent Deductive Systems (New Critical English Edition with Notes), LLP, 7, 1999, 35 – 54 (opublikowano / appeared in 2001)
 • Stanisław Jaśkowski: On the Discussive Conjunction in the Propositional Calculus for Inconsistent Deductive Systems, (The first English translation with Editorial Notes), LLP, 7, 1999, 57 – 58 (opublikowano / appeared in 2001)
 • Kazimierz Pasenkiewicz: Rozmyślania o wartościach społeczno-politycznych, Koniec wieku, 17/18, 2001/2002, 34 – 51