Facebook

Statut Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego

Postanowienia ogólne

1. Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne (PTK), zwane dalej Towarzystwem, jest stowarzyszeniem osób zajmujących się naukami kognitywnymi. Towarzystwo działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

2. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Toruń.

 

Cele Towarzystwa i sposoby ich realizacji

3. Celami Towarzystwa są:

 • integracja środowiska zajmującego się naukami kognitywnymi,
 • wspieranie badań w dziedzinie kognitywistyki,
 • promocja zastosowań kognitywistyki.

4. Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

 • organizowanie spotkań, sympozjów i konferencji naukowych i naukowo -technicznych,
 • współpracę z ośrodkami badawczymi i przemysłem w kraju i za granicą,
 • członkostwo w odpowiednich organizacjach międzynarodowych,
 • współpracę z innymi stowarzyszeniami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi,
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • organizowanie dla swoich członków wyjazdów krajowych i zagranicznych, naukowych i studialnych oraz praktyk,
 • inicjowanie tworzenia funduszy stypendialnych i fundacji w porozumieniu z zainteresowanymi instytucjami w kraju i za granicą,
 • prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki

5. Członkowie PTK dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających.

6. Członkiem zwyczajnym PTK może być każda osoba zajmująca się badaniami wchodzącymi w skład nauk kognitywnych, która złoży deklaracje przystąpienia do Towarzystwa, zostanie zarekomendowana przez jego dwóch członków i zostanie przyjęta przez Zarząd.

7. Członkostwa honorowe nadaje Walne Zebranie członkom zwyczajnym szczególnie zasłużonym dla działalności Towarzystwa.

8. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która podejmie wsparcie finansowe działalności PTK i zostanie przyjęta przez Zarząd. Sposób wsparcia uzgadniany jest z Zarządem. Osoba prawna działa za pośrednictwem swego przedstawiciela prawnego.

9. Członek zwyczajny ma prawo do:

 • wpływania na kierunki działalności PTK,
 • czynnego i biernego wyboru do władz PTK,
 • udziału we wszelkich formach działalności PTK (np. spotkania, konferencje, sympozja),
 • otrzymywania wydawnictw i materiałów PTK według taryfy ulgowej,
 • ubiegania się o stypendia i inne formy pomocy w rozwoju naukowym i zawodowym.

10. Członek wspierający ma prawo do:

 • udziału we wszelkich formach działalności PTK,
 • otrzymywania wydawnictw i materiałów PTK według taryfy ulgowej,
 • udziału w Walnych Zebraniach PTK z głosem doradczym.

11. Członek zwyczajny Towarzystwa ma obowiązek:

 • aktywnego uczestnictwa w działalności PTK,
 • przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz PTK,
 • regularnego opłacania składek członkowskich.

12. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego oraz zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

13. Członek wspierający ma obowiązek przekazywania ustalonej pomocy finansowej na rzecz PTK.

14. Członkostwo zwyczajne lub honorowe ustaje z chwilą:

 • zgonu członka, przez skreślenie z listy członków,
 • dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
 • wykluczenia członka uchwałą Walnego Zebrania na wniosek Zarządu,
 • wskutek trzyletniego uchylania się od płacenia składek członkowskich.

15. Członek zwyczajny może zostać zawieszony w prawach członka uchwałą Walnego Zebrania na wniosek Zarządu w przypadku co najmniej dwuletniej zaległości w płaceniu składek. Zawieszony w prawach Członek odzyskuje je po uregulowaniu wszelkich zobowiązań finansowych wobec PTK.

16. Członek wspierający przestaje być Członkiem PTK uchwałą Walnego Zebrania na wniosek Zarządu, w przypadku trzyletniego wstrzymania pomocy finansowej dla Towarzystwa.

 

Władze Towarzystwa

17. Władzami PTK są:

 • Walne Zebranie,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.

18. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie. W skład Walnego Zebrania wchodzą wszyscy Członkowie zwyczajni i honorowi PTK.

19. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 • uchwalanie zmian Statutu,
 • ustalanie kierunków działalności PTK,
 • uchwalanie zasad systemu finansowego Towarzystwa oraz zasad podejmowania działalności gospodarczej i wydawniczej,
 • podejmowanie uchwał we wszelkich ważnych dla Towarzystwa sprawach nie uregulowanych Statutem,
 • powoływanie i odwoływanie Prezesa PTK, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
 • rozpatrywanie odwołań członków Towarzystwa od uchwał Zarządu,
 • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi po zakończeniu kadencji,
 • uchwalanie wysokości składek członkowskich,
 • ustalanie regulaminu prac Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

20. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności minimum 30% członków (zwyczajnych i honorowych) Towarzystwa, o ile Statut dla konkretnej uchwały nie przewiduje inaczej.

21. Walne Zebranie Zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd Towarzystwa nie rzadziej niż co dwa lata.

22. Walne Zebranie wybiera ze swego składu:

 • Prezesa Towarzystwa,
 • Zarząd,
 • Komisję Rewizyjną.

23. Walne Zebranie Nadzwyczajne jest zwoływane:

 • przez Zarząd z własnej inicjatywy,
 • przez Zarząd, na żądanie co najmniej E ogólnej liczby członków (zwyczajnych i honorowych) Towarzystwa,
 • przez Komisję Rewizyjną, jeśli od ostatniego Walnego Zebrania upłynęło trzydzieści (30) miesięcy.

24. Zwołujący Walne Zebranie zawiadamia o nim członków nie później niż jeden miesiąc kalendarzowy przed jego terminem, podając jednocześnie p lan obrad.

25. W przypadku braku kworum podczas Walnego Zebrania zwołanego zgodnie z §24 uchwały podejmowane są przez Walne Zebranie zwołane w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków Towarzystwa.

26. Organem wykonawczym Towarzystwa jest Zarząd. Zarząd składa się z Prezesa Towarzystwa i sześciu (6) członków. Zarząd wybiera ze swego składu wiceprezesa i skarbnika.

27. Do kompetencji Zarządu należy:

 • organizowanie bieżącej działalności Towarzystwa,
 • podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących działalności PTK, a nie uregulowanych Statutem ani uchwałami Walnego Zebrania,
 • zwoływanie Walnych Zebrań PTK,
 • zarządzanie majątkiem PTK,
 • przyjmowanie nowych członków PTK,
 • reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

28. 1. Uchwały Zarządu podejmowane są większością głosów, przy obecności minimum 3 jego członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa PTK.

28. 2. Zarząd może również podjąć uchwałę w trybie głosowania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Uchwały podjęte w tym trybie zapadają zwykłą większością głosów, pod warunkiem, że w głosowaniu weźmie udział co najmniej trzech członków, w tym prezes lub wiceprezes. W razie równości głosów rozstrzyga głos prezesa.

29. Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa. Komisja składa się z pięciu (5) osób i wybiera ze swego składu przewodniczącego i sekretarza. Do podejmowania decyzji przez Komisje wymagana jest obecność co najmniej trzech jej członków. Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu.

30. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 • bieżące kontrolowanie działalności Towarzystwa pod względem zgodności z przepisami prawa, Statutem i uchwałami Walnego Zebrania,
 • przedstawianie w czasie Walnych Zebrań oceny działalności Zarządu,
 • składanie przed każdym Walnym Zebraniem sprawozdań ze swej działalności,
 • zwoływanie Walnego Zebrania w przypadku określonym w §23.

31. Uzupełnianie składu Zarządu i Komisji rewizyjnej możliwe jest jedynie na drodze uchwały Walnego Zebrania. Uzupełnienie Zarządu jest konieczne, jeżeli w jego składzie brakuje więcej niż 3 osób. Uzupełnienie Komisji rewizyjnej jest konieczne, jeżeli w jej składzie brakuje więcej niż 2 osób.

32. PTK reprezentowane jest przez Zarząd, a w przerwie pomiędzy posiedzeniami Zarządu przez prezesa Towarzystwa. W razie rezygnacji lub śmierci Prezesa jego obowiązki przejmuje wiceprezes.

33. Kadencja Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata.

 

Fundusze i majątek Towarzystwa

34. Fundusze i majątek PTK powstają ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Towarzystwa oraz z ofiarności publicznej i dotacji państwowych.

35. Majątek PTK składa się z ruchomości i nieruchomości. Funduszami i majątkiem zarządza Zarząd.

36. Nabywanie i zbywanie nieruchomości wymaga Uchwały Zarządu.

37. Do ważności pism i dokumentów w sprawach majątkowych Towarzystwa wymagane są dwa podpisy: prezesa lub wiceprezesa PTK oraz skarbnika.

 

Zmiany Statutu i rozwiązanie się Towarzystwa

38. Uchwały w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności minimum 33% członków (zwyczajnych i honorowych) Towarzystwa.

39. Zmiana Statutu powinna być umieszczona na porządku obrad Walnego Zebrania, a projektowane zmiany powinny być podane do wiadomości członków łącznie z zawiadomieniem o terminie Walnego Zebrania.

40. Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie większością co najmniej 1% głosów przy obecności minimum 50% członków (zwyczajnych i honorowych) Towarzystwa.

41. Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa musi poprzedzać uchwała o przeznaczeniu majątku PTK.

 

 

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA KOGNITYWISTYCZNEGO [pdf]